PRODUCT_NAME_ALT

ANDROID SDK برای دستکاری فرمت‌های فایل

Word، Excel، PowerPoint، PDF، Outlook و بسیاری دیگر از قالب‌های سند را با استفاده از ANDROID SDK دستکاری کنید.

Aspose.Words برای ANDROID

با Aspose.Words برای ANDROID، می توانید بدون استفاده از Microsoft Word اسنادی را در قالب های مختلف ایجاد، ویرایش، رندر، تبدیل و چاپ کنید. این یک API قدرتمند ANDROID است که به شما امکان می‌دهد چندین کار تجزیه فایل را در برنامه‌های NET، iOS، macOS و Android خود انجام دهید. از فرمت هایی مانند DOC، OOXML، RTF، HTML، OpenDocument، PDF، XPS، EPUB و بسیاری دیگر پشتیبانی می کند.

Aspose.PDF برای ANDROID

با Aspose.PDF برای ANDROID، می‌توانید فایل‌های PDF را در برنامه‌های ANDROID خود پردازش و تجزیه کنید. شما می توانید بدون اتکا به نرم افزار Adobe Acrobat فایل های PDF را بخوانید، دستکاری و بنویسید. همچنین می‌توانید اسناد PDF را به فرمت‌های مختلف تبدیل کنید و با استفاده از ویژگی‌های API آنها را به تصاویر استاندارد شطرنجی و برداری تبدیل کنید.

Aspose.Cells برای ANDROID

با Excel API، می‌توانید فرمت‌های فایل صفحه‌گسترده را در برنامه‌های ANDROID، iOS و Android خود بدون وابستگی به Microsoft Excel دستکاری کنید. Aspose.Cells برای ANDROID به شما امکان می دهد با تمام فرمت های اصلی Microsoft Excel مانند XLS، XLSM، XLSX، XLTM/XLTX، HTML، CSV، ODS، Tab Delimited و SpreadsheetML کار کنید.

Aspose.Slides برای ANDROID

با Aspose.Slides برای ANDROID، می‌توانید از یک API پردازش پاورپوینت مستقل برای خواندن، نوشتن و دستکاری ارائه‌ها و اسلایدها استفاده کنید. شما می توانید فرمت های فایل ارائه مانند PPT، PPS، POT، PresentationML (OOXML، PPTX) و OpenDocument (ODP) را به عنوان یک توسعه دهنده ایجاد، ویرایش، کپی، تبدیل، رندر و چاپ کنید.

EPUB to BMP

Open eBook File to Bitmap Image File

MHT to BMP

MHTML Web Archive to Bitmap Image File

PCL to BMP

Printer Command Language to Bitmap Image File

PDFA to BMP

to Bitmap Image File

PS to BMP

PostScript File to Bitmap Image File

SVG to BMP

Scalar Vector Graphics to Bitmap Image File

TEX to BMP

LaTeX Source Document to Bitmap Image File

XPS to BMP

XML Paper Specifications to Bitmap Image File

XSLFO to BMP

to Bitmap Image File

EPUB to CHM

Open eBook File to Compiled HTML Help File

MHT to CHM

MHTML Web Archive to Compiled HTML Help File

PCL to CHM

Printer Command Language to Compiled HTML Help File

PDFA to CHM

to Compiled HTML Help File

PS to CHM

PostScript File to Compiled HTML Help File

SVG to CHM

Scalar Vector Graphics to Compiled HTML Help File

TEX to CHM

LaTeX Source Document to Compiled HTML Help File

XPS to CHM

XML Paper Specifications to Compiled HTML Help File

XSLFO to CHM

to Compiled HTML Help File

EPUB to CSV

Open eBook File to Comma Seperated Values

MHT to CSV

MHTML Web Archive to Comma Seperated Values

PCL to CSV

Printer Command Language to Comma Seperated Values

PDFA to CSV

to Comma Seperated Values

PS to CSV

PostScript File to Comma Seperated Values

SVG to CSV

Scalar Vector Graphics to Comma Seperated Values

TEX to CSV

LaTeX Source Document to Comma Seperated Values

XPS to CSV

XML Paper Specifications to Comma Seperated Values

XSLFO to CSV

to Comma Seperated Values

EPUB to DIF

Open eBook File to Data Interchange Format

MHT to DIF

MHTML Web Archive to Data Interchange Format

PCL to DIF

Printer Command Language to Data Interchange Format

PDFA to DIF

to Data Interchange Format

PS to DIF

PostScript File to Data Interchange Format

SVG to DIF

Scalar Vector Graphics to Data Interchange Format

TEX to DIF

LaTeX Source Document to Data Interchange Format

XPS to DIF

XML Paper Specifications to Data Interchange Format

XSLFO to DIF

to Data Interchange Format

EPUB to DOC

Open eBook File to Microsoft Word Binary Format

MHT to DOC

MHTML Web Archive to Microsoft Word Binary Format

PCL to DOC

Printer Command Language to Microsoft Word Binary Format

PDFA to DOC

to Microsoft Word Binary Format

PS to DOC

PostScript File to Microsoft Word Binary Format

SVG to DOC

Scalar Vector Graphics to Microsoft Word Binary Format

TEX to DOC

LaTeX Source Document to Microsoft Word Binary Format

XPS to DOC

XML Paper Specifications to Microsoft Word Binary Format

XSLFO to DOC

to Microsoft Word Binary Format

EPUB to DOCM

Open eBook File to Microsoft Word 2007 Marco File

MHT to DOCM

MHTML Web Archive to Microsoft Word 2007 Marco File

PCL to DOCM

Printer Command Language to Microsoft Word 2007 Marco File

PDFA to DOCM

to Microsoft Word 2007 Marco File

PS to DOCM

PostScript File to Microsoft Word 2007 Marco File

SVG to DOCM

Scalar Vector Graphics to Microsoft Word 2007 Marco File

TEX to DOCM

LaTeX Source Document to Microsoft Word 2007 Marco File

XPS to DOCM

XML Paper Specifications to Microsoft Word 2007 Marco File

XSLFO to DOCM

to Microsoft Word 2007 Marco File

EPUB to DOCX

Open eBook File to Office 2007+ Word Document

MHT to DOCX

MHTML Web Archive to Office 2007+ Word Document

PCL to DOCX

Printer Command Language to Office 2007+ Word Document

PDFA to DOCX

to Office 2007+ Word Document

PS to DOCX

PostScript File to Office 2007+ Word Document

SVG to DOCX

Scalar Vector Graphics to Office 2007+ Word Document

TEX to DOCX

LaTeX Source Document to Office 2007+ Word Document

XPS to DOCX

XML Paper Specifications to Office 2007+ Word Document

XSLFO to DOCX

to Office 2007+ Word Document

EPUB to DOT

Open eBook File to Microsoft Word Template Files

MHT to DOT

MHTML Web Archive to Microsoft Word Template Files

PCL to DOT

Printer Command Language to Microsoft Word Template Files

PDFA to DOT

to Microsoft Word Template Files

PS to DOT

PostScript File to Microsoft Word Template Files

SVG to DOT

Scalar Vector Graphics to Microsoft Word Template Files

TEX to DOT

LaTeX Source Document to Microsoft Word Template Files

XPS to DOT

XML Paper Specifications to Microsoft Word Template Files

XSLFO to DOT

to Microsoft Word Template Files

EPUB to DOTM

Open eBook File to Microsoft Word 2007+ Template File

MHT to DOTM

MHTML Web Archive to Microsoft Word 2007+ Template File

PCL to DOTM

Printer Command Language to Microsoft Word 2007+ Template File

PDFA to DOTM

to Microsoft Word 2007+ Template File

PS to DOTM

PostScript File to Microsoft Word 2007+ Template File

SVG to DOTM

Scalar Vector Graphics to Microsoft Word 2007+ Template File

TEX to DOTM

LaTeX Source Document to Microsoft Word 2007+ Template File

XPS to DOTM

XML Paper Specifications to Microsoft Word 2007+ Template File

XSLFO to DOTM

to Microsoft Word 2007+ Template File

EPUB to DOTX

Open eBook File to Microsoft Word Template File

MHT to DOTX

MHTML Web Archive to Microsoft Word Template File

PCL to DOTX

Printer Command Language to Microsoft Word Template File

PDFA to DOTX

to Microsoft Word Template File

PS to DOTX

PostScript File to Microsoft Word Template File

SVG to DOTX

Scalar Vector Graphics to Microsoft Word Template File

TEX to DOTX

LaTeX Source Document to Microsoft Word Template File

XPS to DOTX

XML Paper Specifications to Microsoft Word Template File

XSLFO to DOTX

to Microsoft Word Template File

EPUB to EMF

Open eBook File to Enhanced Metafile Format

MHT to EMF

MHTML Web Archive to Enhanced Metafile Format

PCL to EMF

Printer Command Language to Enhanced Metafile Format

PDFA to EMF

to Enhanced Metafile Format

PS to EMF

PostScript File to Enhanced Metafile Format

SVG to EMF

Scalar Vector Graphics to Enhanced Metafile Format

TEX to EMF

LaTeX Source Document to Enhanced Metafile Format

XPS to EMF

XML Paper Specifications to Enhanced Metafile Format

XSLFO to EMF

to Enhanced Metafile Format

MHT to EPUB

MHTML Web Archive to Open eBook File

PCL to EPUB

Printer Command Language to Open eBook File

PDFA to EPUB

to Open eBook File

PS to EPUB

PostScript File to Open eBook File

SVG to EPUB

Scalar Vector Graphics to Open eBook File

TEX to EPUB

LaTeX Source Document to Open eBook File

XPS to EPUB

XML Paper Specifications to Open eBook File

XSLFO to EPUB

to Open eBook File

EPUB to FODS

Open eBook File to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

MHT to FODS

MHTML Web Archive to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

PCL to FODS

Printer Command Language to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

PDFA to FODS

to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

PS to FODS

PostScript File to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

SVG to FODS

Scalar Vector Graphics to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

TEX to FODS

LaTeX Source Document to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

XPS to FODS

XML Paper Specifications to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

XSLFO to FODS

to OpenDocument Flat XML Spreadsheet

EPUB to GIF

Open eBook File to Graphical Interchange Format

MHT to GIF

MHTML Web Archive to Graphical Interchange Format

PCL to GIF

Printer Command Language to Graphical Interchange Format

PDFA to GIF

to Graphical Interchange Format