So sánh hai TXT bằng cách sử dụng C++

C++ trình kiểm tra khác biệt có độ chính xác cao để so sánh TXT các tệp và tìm ra sự khác biệt giữa chúng

C++ SDK mạnh mẽ của chúng tôi cho phép bạn tìm ra sự khác biệt giữa các TXT tài liệu và lưu kết quả ở định dạng thuận tiện để xem. Để xác minh khả năng sản phẩm của chúng tôi, hãy so sánh các TXT tệp sử dụng thư viện C++ này và xem sự khác biệt.

Xem đoạn mã

So sánh TXT trong C++

SDK C++ của chúng tôi được thiết kế để mang lại cho bạn kết quả chính xác nhất, mặc dù bản thân việc so sánh là một chức năng phức tạp.

Đôi khi bạn cần chắc chắn rằng tài liệu ở TXT định dạng chưa bị thay đổi và nếu có, bạn cần tìm hiểu xem sự khác biệt là gì. Chỉ cần sử dụng công cụ tìm khác biệt C++ của chúng tôi để so sánh hai TXT tệp và tìm sự khác biệt trong toàn bộ từ hoặc ký tự đơn. Hơn nữa, nếu chỉ một ký tự trong một từ thay đổi thì từ này sẽ được đánh dấu là đã thay đổi hoàn toàn.

Giờ đây, bạn không còn cần phải mất thời gian so sánh các TXT tài liệu theo cách thủ công và bạn có thể nhanh chóng tìm thấy ngay cả những thay đổi nhỏ và xuất những khác biệt đó sang tài liệu ở định dạng thuận tiện.

Hãy thử so sánh các TXT tài liệu

Hãy xem giải pháp so sánh các TXT tệp của chúng tôi bằng C++ SDK hoạt động như thế nào. Để đạt được điều này, hãy tải các TXT tệp bạn muốn so sánh và chọn định dạng tệp xuất – nó sẽ tự động được tải sau khi so sánh.

Lưu ý rằng bạn cần chấp nhận tất cả các sửa đổi trong tài liệu được so sánh trước khi gọi phương thức so sánh, như trong ví dụ của chúng tôi:

Tải lên tệp được so sánh
Mã vận hành
Tải lên tệp thứ hai để so sánh
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace aspose::words::cloud;

auto config = 
  std::make_shared<ApiConfiguration>(L"####-####-####-####-####", L"##################");
auto wordsApi = std::make_shared<WordsApi>(config);

std::wstring fileName1 = L"Input1.txt";
std::wstring fileName2 = L"Input2.txt";
std::wstring fileResult = L"Output.txt";

// Tải tài liệu lên bộ nhớ đám mây.
auto firstDocumentContent = 
  std::shared_ptr<std::istream>(
	new std::ifstream(std::filesystem::path(fileName1), std::istream::binary));
std::shared_ptr<requests::UploadFileRequest> uploadFirstFileRequest(
  new requests::UploadFileRequest(
    firstDocumentContent, std::make_shared<std::wstring>(fileName1)
  )
);
wordsApi->uploadFile(uploadFirstFileRequest);

auto secondDocumentContent = 
  std::shared_ptr<std::istream>(
	new std::ifstream(std::filesystem::path(fileName2), std::istream::binary));
std::shared_ptr<requests::UploadFileRequest> uploadSecondFileRequest(
  new requests::UploadFileRequest(
    secondDocumentContent, std::make_shared<std::wstring>(fileName2)
  )
);
wordsApi->uploadFile(uploadSecondFileRequest);

// So sánh tài liệu trên đám mây.
auto compareDataOptions = std::make_shared<aspose::words::cloud::models::CompareData>();
compareDataOptions->setAuthor(std::make_shared<std::wstring>(L"author"));
compareDataOptions->setComparingWithDocument(std::make_shared<std::wstring>(fileName2));
std::shared_ptr<requests::CompareDocumentRequest> compareDocumentRequest(
  new requests::CompareDocumentRequest(
    std::make_shared<std::wstring>(fileName1), 
		compareDataOptions, std::make_shared<std::wstring>(fileResult)
  )
);
wordsApi->compareDocument(compareDocumentRequest);

// Tải xuống tài liệu kết quả từ bộ nhớ đám mây.
std::shared_ptr<requests::DownloadFileRequest> downloadFileRequest(
  new requests::DownloadFileRequest(
    std::make_shared<std::wstring>(fileResult)
  )
);
auto downloadFileResult = wordsApi->downloadFile(downloadFileRequest);
{
  char buffer[1024];
  std::ofstream fileWriter(fileResult, std::ofstream::binary);
  const auto& fileData = *downloadFileResult->begin();
  while(fileData.second->read(buffer, sizeof(buffer))) {
    fileWriter.write(buffer, sizeof(buffer));
  }
  fileWriter.write(buffer, fileData.second->gcount());
  fileWriter.close();
}
Mã vận hành
  
Sao chép mã C++ vào khay nhớ tạm

Cách so sánh hai tệp văn bản

 1. Cài đặt Aspose.Words Cloud for C++
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++ của bạn
 3. Tải hai TXT tài liệu để so sánh
 4. Gọi phương thức compareDocument() để so sánh TXT tài liệu
 5. Tải xuống tài liệu kết quả từ bộ nhớ đám mây

C++ thư viện để sử dụng so sánh

Sao Aspose.Words Cloud SDK for C++ từ GitHub. Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về cách xây dựng và định cấu hình SDK trong phần "How to use the SDK".

Để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi, vui lòng làm theo các Instructions sau trong tài liệu.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng tệp được hỗ trợ khác

Bạn có thể thực hiện thao tác so sánh cho các định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.