So sánh hai TXT bằng cách sử dụng PHP

PHP trình kiểm tra khác biệt có độ chính xác cao để so sánh TXT các tệp và tìm ra sự khác biệt giữa chúng

PHP SDK mạnh mẽ của chúng tôi cho phép bạn tìm ra sự khác biệt giữa các TXT tài liệu và lưu kết quả ở định dạng thuận tiện để xem. Để xác minh khả năng sản phẩm của chúng tôi, hãy so sánh các TXT tệp sử dụng thư viện PHP này và xem sự khác biệt.

Xem đoạn mã

So sánh TXT trong PHP

SDK PHP của chúng tôi được thiết kế để mang lại cho bạn kết quả chính xác nhất, mặc dù bản thân việc so sánh là một chức năng phức tạp.

Đôi khi bạn cần chắc chắn rằng tài liệu ở TXT định dạng chưa bị thay đổi và nếu có, bạn cần tìm hiểu xem sự khác biệt là gì. Chỉ cần sử dụng công cụ tìm khác biệt PHP của chúng tôi để so sánh hai TXT tệp và tìm sự khác biệt trong toàn bộ từ hoặc ký tự đơn. Hơn nữa, nếu chỉ một ký tự trong một từ thay đổi thì từ này sẽ được đánh dấu là đã thay đổi hoàn toàn.

Giờ đây, bạn không còn cần phải mất thời gian so sánh các TXT tài liệu theo cách thủ công và bạn có thể nhanh chóng tìm thấy ngay cả những thay đổi nhỏ và xuất những khác biệt đó sang tài liệu ở định dạng thuận tiện.

Hãy thử so sánh các TXT tài liệu

Hãy xem giải pháp so sánh các TXT tệp của chúng tôi bằng PHP SDK hoạt động như thế nào. Để đạt được điều này, hãy tải các TXT tệp bạn muốn so sánh và chọn định dạng tệp xuất – nó sẽ tự động được tải sau khi so sánh.

Lưu ý rằng bạn cần chấp nhận tất cả các sửa đổi trong tài liệu được so sánh trước khi gọi phương thức so sánh, như trong ví dụ của chúng tôi:

Tải lên tệp được so sánh
Mã vận hành
Tải lên tệp thứ hai để so sánh
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
use Aspose\Words\WordsApi;

$wordsApi = new WordsApi('####-####-####-####-####', '##################');
$fileName1 = "Input1.txt";
$fileName2 = "Input2.txt";
$fileResult = "Output.txt";

/**
* Tải tài liệu lên lưu trữ đám mây.
 */
$firstDocumentContent = $fileName1;
$uploadFirstFileRequest = new UploadFileRequest(
  $firstDocumentContent, $fileName1, NULL
);
$wordsApi->uploadFile($uploadFirstFileRequest);

$secondDocumentContent = $fileName2;
$uploadSecondFileRequest = new UploadFileRequest(
  $secondDocumentContent, $fileName2, NULL
);
$wordsApi->uploadFile($uploadSecondFileRequest);

/**
* So sánh tài liệu trên đám mây.
 */
$compareDataOptions = new CompareData(array(
  "author" => "author",
  "comparing_with_document" => $fileName2,
));
$compareDocumentRequest = new CompareDocumentRequest(
  $fileName1, $compareDataOptions, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, $fileResult, NULL
);
$wordsApi->compareDocument($compareDocumentRequest);

/**
* Tải xuống tài liệu kết quả từ lưu trữ đám mây.
 */
$downloadFileRequest = new DownloadFileRequest(
  $fileResult, NULL, NULL
);
$downloadFileResult = $wordsApi->downloadFile($downloadFileRequest);
rename(reset($downloadFileResult)->getPathname(), 'compareResult.pdf');
Mã vận hành
  
Sao chép mã PHP vào khay nhớ tạm

Cách so sánh hai tệp văn bản

 1. Cài đặt Aspose.Words Cloud for PHP
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án PHP của bạn
 3. Tải hai TXT tài liệu để so sánh
 4. Gọi phương thức compareDocument() để so sánh TXT tài liệu
 5. Tải xuống tài liệu kết quả từ bộ nhớ đám mây

PHP thư viện để sử dụng so sánh

Cài đặt 'Aspose.Words Cloud SDK for PHP' từ kho lưu trữ Packagist. Chỉ cần chạy trình composer require aspose-cloud/aspose-words-cloud để cài đặt SDK, sau đó sử dụng require_once('vendor/autoload.php'); để nhập nó vào dự án của bạn.

Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for PHP từ GitHub. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

PHP 7.1 hoặc mới hơn

Tham khảo Repository Documentation để xem thêm chi tiết.

Các định dạng tệp được hỗ trợ khác

Bạn có thể thực hiện thao tác so sánh cho các định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.