PRODUCT_NAME_ALT

C++ SDK để thao tác định dạng tệp

Thao tác với Word, Excel, PowerPoint, PDF, Outlook và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++ SDK.

Aspose.Words cho C++

Với Aspose.Words for C++, bạn có thể tạo, chỉnh sửa, hiển thị, chuyển đổi và in tài liệu ở nhiều định dạng khác nhau mà không cần sử dụng Microsoft Word. Đây là API C++ mạnh mẽ cho phép bạn xử lý nhiều tác vụ phân tích cú pháp tệp trong các ứng dụng .NET, iOS, macOS và Android của mình. Nó hỗ trợ các định dạng như DOC, OOXML, RTF, HTML, OpenDocument, PDF, XPS, EPUB và nhiều định dạng khác.

Aspose.PDF cho C++

Với API Excel, bạn có thể thao tác các tính chất bảng định dạng trong ứng dụng C++, iOS và Android mà không cần phụ thuộc vào Microsoft Excel. Aspose.Cells for C++ cho phép bạn làm việc với tất cả các định dạng Microsoft Excel chính như XLS, XLSM, XLSX, XLTM/XLTX, HTML, CSV, ODS, Tab Delimited & SpreadsheetML.

Aspose.Cells cho C++

Với API Excel, bạn có thể thao tác các định dạng tệp bảng tính trong ứng dụng C++, iOS và Android mà không cần phụ thuộc vào Microsoft Excel. Aspose.Cells for C++ cho phép bạn làm việc với tất cả các định dạng Microsoft Excel chính như XLS, XLSM, XLSX, XLTM/XLTX, HTML, CSV, ODS, Tab Delimited & SpreadsheetML.

Aspose.Slides cho C++

Với Aspose.Slides cho C++, bạn có thể sử dụng API xử lý PowerPoint độc lập để đọc, viết và thao tác với bản trình bày và trang trình bày. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa, sao chép, chuyển đổi, kết xuất và in các định dạng tệp bản trình bày như PPT, PPS, POT, PresentML (OOXML, PPTX) và bản trình bày OpenDocument (ODP) với tư cách là nhà phát triển.

CSV to BMP

Comma Seperated Values to Bitmap Image File

FODS to BMP

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Bitmap Image File

JSON to BMP

JavaScript Object Notation File to Bitmap Image File

ODS to BMP

OpenDocument Spreadsheet to Bitmap Image File

SXC to BMP

StarOffice Calc Spreadsheet to Bitmap Image File

TSV to BMP

Tab Seperated Values to Bitmap Image File

XLS to BMP

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Bitmap Image File

XLSB to BMP

Excel Binary Workbook to Bitmap Image File

XLSM to BMP

Macro-enabled Spreadsheet to Bitmap Image File

XLSX to BMP

Open XML Workbook to Bitmap Image File

XLT to BMP

Excel 97 - 2003 Template to Bitmap Image File

XLTM to BMP

Excel Macro-Enabled Template to Bitmap Image File

XLTX to BMP

Excel Template to Bitmap Image File

XML to BMP

XML File to Bitmap Image File

CSV to CHM

Comma Seperated Values to Compiled HTML Help File

FODS to CHM

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Compiled HTML Help File

JSON to CHM

JavaScript Object Notation File to Compiled HTML Help File

ODS to CHM

OpenDocument Spreadsheet to Compiled HTML Help File

SXC to CHM

StarOffice Calc Spreadsheet to Compiled HTML Help File

TSV to CHM

Tab Seperated Values to Compiled HTML Help File

XLS to CHM

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Compiled HTML Help File

XLSB to CHM

Excel Binary Workbook to Compiled HTML Help File

XLSM to CHM

Macro-enabled Spreadsheet to Compiled HTML Help File

XLSX to CHM

Open XML Workbook to Compiled HTML Help File

XLT to CHM

Excel 97 - 2003 Template to Compiled HTML Help File

XLTM to CHM

Excel Macro-Enabled Template to Compiled HTML Help File

XLTX to CHM

Excel Template to Compiled HTML Help File

XML to CHM

XML File to Compiled HTML Help File

FODS to CSV

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Comma Seperated Values

JSON to CSV

JavaScript Object Notation File to Comma Seperated Values

ODS to CSV

OpenDocument Spreadsheet to Comma Seperated Values

SXC to CSV

StarOffice Calc Spreadsheet to Comma Seperated Values

TSV to CSV

Tab Seperated Values to Comma Seperated Values

XLS to CSV

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Comma Seperated Values

XLSB to CSV

Excel Binary Workbook to Comma Seperated Values

XLSM to CSV

Macro-enabled Spreadsheet to Comma Seperated Values

XLSX to CSV

Open XML Workbook to Comma Seperated Values

XLT to CSV

Excel 97 - 2003 Template to Comma Seperated Values

XLTM to CSV

Excel Macro-Enabled Template to Comma Seperated Values

XLTX to CSV

Excel Template to Comma Seperated Values

XML to CSV

XML File to Comma Seperated Values

CSV to DIF

Comma Seperated Values to Data Interchange Format

FODS to DIF

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Data Interchange Format

JSON to DIF

JavaScript Object Notation File to Data Interchange Format

ODS to DIF

OpenDocument Spreadsheet to Data Interchange Format

SXC to DIF

StarOffice Calc Spreadsheet to Data Interchange Format

TSV to DIF

Tab Seperated Values to Data Interchange Format

XLS to DIF

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Data Interchange Format

XLSB to DIF

Excel Binary Workbook to Data Interchange Format

XLSM to DIF

Macro-enabled Spreadsheet to Data Interchange Format

XLSX to DIF

Open XML Workbook to Data Interchange Format

XLT to DIF

Excel 97 - 2003 Template to Data Interchange Format

XLTM to DIF

Excel Macro-Enabled Template to Data Interchange Format

XLTX to DIF

Excel Template to Data Interchange Format

XML to DIF

XML File to Data Interchange Format

CSV to DOC

Comma Seperated Values to Microsoft Word Binary Format

FODS to DOC

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Microsoft Word Binary Format

JSON to DOC

JavaScript Object Notation File to Microsoft Word Binary Format

ODS to DOC

OpenDocument Spreadsheet to Microsoft Word Binary Format

SXC to DOC

StarOffice Calc Spreadsheet to Microsoft Word Binary Format

TSV to DOC

Tab Seperated Values to Microsoft Word Binary Format

XLS to DOC

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Microsoft Word Binary Format

XLSB to DOC

Excel Binary Workbook to Microsoft Word Binary Format

XLSM to DOC

Macro-enabled Spreadsheet to Microsoft Word Binary Format

XLSX to DOC

Open XML Workbook to Microsoft Word Binary Format

XLT to DOC

Excel 97 - 2003 Template to Microsoft Word Binary Format

XLTM to DOC

Excel Macro-Enabled Template to Microsoft Word Binary Format

XLTX to DOC

Excel Template to Microsoft Word Binary Format

XML to DOC

XML File to Microsoft Word Binary Format

CSV to DOCM

Comma Seperated Values to Microsoft Word 2007 Marco File

FODS to DOCM

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Microsoft Word 2007 Marco File

JSON to DOCM

JavaScript Object Notation File to Microsoft Word 2007 Marco File

ODS to DOCM

OpenDocument Spreadsheet to Microsoft Word 2007 Marco File

SXC to DOCM

StarOffice Calc Spreadsheet to Microsoft Word 2007 Marco File

TSV to DOCM

Tab Seperated Values to Microsoft Word 2007 Marco File

XLS to DOCM

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Microsoft Word 2007 Marco File

XLSB to DOCM

Excel Binary Workbook to Microsoft Word 2007 Marco File

XLSM to DOCM

Macro-enabled Spreadsheet to Microsoft Word 2007 Marco File

XLSX to DOCM

Open XML Workbook to Microsoft Word 2007 Marco File

XLT to DOCM

Excel 97 - 2003 Template to Microsoft Word 2007 Marco File

XLTM to DOCM

Excel Macro-Enabled Template to Microsoft Word 2007 Marco File

XLTX to DOCM

Excel Template to Microsoft Word 2007 Marco File

XML to DOCM

XML File to Microsoft Word 2007 Marco File

CSV to DOCX

Comma Seperated Values to Office 2007+ Word Document

FODS to DOCX

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Office 2007+ Word Document

JSON to DOCX

JavaScript Object Notation File to Office 2007+ Word Document

ODS to DOCX

OpenDocument Spreadsheet to Office 2007+ Word Document

SXC to DOCX

StarOffice Calc Spreadsheet to Office 2007+ Word Document

TSV to DOCX

Tab Seperated Values to Office 2007+ Word Document

XLS to DOCX

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Office 2007+ Word Document

XLSB to DOCX

Excel Binary Workbook to Office 2007+ Word Document

XLSM to DOCX

Macro-enabled Spreadsheet to Office 2007+ Word Document

XLSX to DOCX

Open XML Workbook to Office 2007+ Word Document

XLT to DOCX

Excel 97 - 2003 Template to Office 2007+ Word Document

XLTM to DOCX

Excel Macro-Enabled Template to Office 2007+ Word Document

XLTX to DOCX

Excel Template to Office 2007+ Word Document

XML to DOCX

XML File to Office 2007+ Word Document

CSV to DOT

Comma Seperated Values to Microsoft Word Template Files

FODS to DOT

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Microsoft Word Template Files

JSON to DOT

JavaScript Object Notation File to Microsoft Word Template Files

ODS to DOT

OpenDocument Spreadsheet to Microsoft Word Template Files

SXC to DOT

StarOffice Calc Spreadsheet to Microsoft Word Template Files

TSV to DOT

Tab Seperated Values to Microsoft Word Template Files

XLS to DOT

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Microsoft Word Template Files

XLSB to DOT

Excel Binary Workbook to Microsoft Word Template Files

XLSM to DOT

Macro-enabled Spreadsheet to Microsoft Word Template Files

XLSX to DOT

Open XML Workbook to Microsoft Word Template Files

XLT to DOT

Excel 97 - 2003 Template to Microsoft Word Template Files

XLTM to DOT

Excel Macro-Enabled Template to Microsoft Word Template Files

XLTX to DOT

Excel Template to Microsoft Word Template Files

XML to DOT

XML File to Microsoft Word Template Files

CSV to DOTM

Comma Seperated Values to Microsoft Word 2007+ Template File

FODS to DOTM

OpenDocument Flat XML Spreadsheet to Microsoft Word 2007+ Template File

JSON to DOTM

JavaScript Object Notation File to Microsoft Word 2007+ Template File

ODS to DOTM

OpenDocument Spreadsheet to Microsoft Word 2007+ Template File

SXC to DOTM

StarOffice Calc Spreadsheet to Microsoft Word 2007+ Template File

TSV to DOTM

Tab Seperated Values to Microsoft Word 2007+ Template File

XLS to DOTM

Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy) to Microsoft Word 2007+ Template File

XLSB to DOTM

Excel Binary Workbook to Microsoft Word 2007+ Template File

XLSM to DOTM

Macro-enabled Spreadsheet to Microsoft Word 2007+ Template File