Go API để tách HTML tệp theo chương trình

Go SDK để tách HTML tệp và xuất kết quả sang nhiều định dạng tệp khác nhau

Sử dụng thư viện Go để tách HTML tệp qua API REST. Dễ dàng chia hai hoặc nhiều HTML tệp thành nhiều phần bằng cách sử dụng Go.

Xem đoạn mã

Tách HTML bằng API REST trong Go

Thư viện Go này cung cấp cho các nhà phát triển Go khả năng làm việc với chức năng chia HTML bằng API REST. Nó cho phép bạn chia một HTML tài liệu thành nhiều tệp nhỏ hơn trực tuyến trong Go. Ví dụ: bạn có thể cần gửi email một vài trang từ HTML tài liệu của mình hoặc bạn có thể chỉ muốn hiển thị cho khách hàng một phần của HTML tệp của mình. Tất cả điều này có thể được thực hiện thông qua chức năng chia nhỏ HTML trong mã Go.

Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chia nhỏ HTML tệp: "theo trang", "theo phạm vi trang", "theo tiêu đề", "theo ngắt phần". Chỉ cần tải HTML tài liệu gốc và chọn phương pháp bạn cần. Đảm bảo rằng HTML tài liệu của bạn sử dụng các kiểu tiêu đề bắt buộc hoặc chứa các dấu ngắt phần nếu bạn muốn chia HTML tệp của mình theo các tiêu chí này bằng mã Go. Sau khi chia nhỏ HTML tài liệu, bạn có thể xuất kết quả dưới dạng các trang tài liệu riêng biệt hoặc các tệp nhỏ hơn.

Chia HTML tài liệu thành nhiều phần bằng Go Cloud SDK

Tất cả việc chia nhỏ HTML tài liệu được thực hiện trong máy chủ web Đám mây trên Aspose với tốc độ tối đa và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn bảo mật. Thư viện Go của chúng tôi được thiết kế để tạo các ứng dụng xử lý HTML và dựa trên sự tương tác giữa máy khách-máy chủ thông qua API REST.

Nếu bạn có câu hỏi về cách chia HTML tài liệu thành nhiều tài liệu hoặc cách trích xuất trang HTML theo các thông số được chỉ định, hãy thử Splitter Online của chúng tôi và xuất kết quả thành định dạng tài liệu thuận tiện:

Tải lên tệp bạn muốn chia nhỏ
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import (
  "os"
  "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models"
)

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)

doc, _ := os.Open("Input.html")
options := map[string]interface{}{
  "zipOutput": ToBoolPointer(true),
}
request := &models.SplitDocumentOnlineRequest{
  Document: doc,
  Format: ToStringPointer("html"),
  Optionals: options,
}
zippedFiles = wordsApi.SplitDocumentOnline(ctx, request)
Mã vận hành
  
Sao chép mã Go vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Go để tách HTML tệp

 1. Cài đặt Go SDK và thêm tài liệu tham khảo (nhập thư viện) vào dự án Go của bạn.
 2. Định cấu hình API bằng các khóa ứng dụng của bạn
 3. Mở HTML tệp nguồn trong Go.
 4. Gọi phương thức SplitDocumentOnline(), chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng được yêu cầu.
 5. Nhận kết quả phân tách dưới dạng các tệp riêng biệt.

Thư viện Go để chia HTML tệp thành nhiều phần

Chạy go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api để cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Go. Bạn có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích về các phương pháp cài đặt khác từ phần "How to use SDK".

Sao chép mã nguồn Aspose.Words Cloud SDK for Go từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của bạn. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để chia nhỏ tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.