API C++ để hợp nhất Word thành PDF

C++ SDK để kết hợp Word tệp và xuất kết quả sang PDF định dạng

Sử dụng thư viện C++ để hợp nhất Word thành PDF thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều Word tệp thành một PDF tệp duy nhất bằng cách sử dụng C++.

Xem đoạn mã

Kết hợp Word với PDF bằng API C++ REST

Dễ dàng hợp nhất Word sang PDF định dạng trong mã C++. Thư viện C++ này được thiết kế để kết hợp nhiều Word tệp thành một PDF tệp duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất Word to PDF chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên C++ cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các Word tệp với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các PDF tài liệu có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc Word/PDF kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm C++ xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số Word thành một PDF trong C++

Bạn có thể cần kết hợp các Word tệp thành một PDF tệp trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều Word tệp với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất Word có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo PDF tài liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện Word/PDF Thao tác đầy đủ tính năng của C++ sẽ xử lý một tập hợp các Word tệp và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả PDF nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất Word với PDF trong C++

Để thực hiện hợp nhất Word to PDF trong C++, bạn cần ít nhất hai Word tệp nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã C++ bên dưới.

Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Mã vận hành
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace aspose::words::cloud;

auto config = std::make_shared<ApiConfiguration>(L"####-####-####-####-####", 
  L"##################");
auto wordsApi = std::make_shared<WordsApi>(config);

auto document = std::shared_ptr<std::istream>(new std::ifstream(
  std::filesystem::path(L"Input1.docx"), std::istream::binary));

auto mergeDocument = std::make_shared<aspose::words::cloud::models::DocumentEntry>();
// Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
mergeDocument->setFileReference(
  std::make_shared<aspose::words::cloud::models::FileReference>(
   std::make_shared<std::wstring>(L"Input2.docx"));
mergeDocument->setImportFormatMode(
  std::make_shared<std::wstring>(L"KeepSourceFormatting"));

auto documentEntries = 
  std::make_shared<std::vector<std::shared_ptr<aspose::words::cloud::models::DocumentEntry>>>();
documentEntries->push_back(mergeDocument);

auto documentList = 
  std::make_shared<aspose::words::cloud::models::DocumentEntryList>();
documentList->setDocumentEntries(documentEntries);
std::shared_ptr<requests::AppendDocumentOnlineRequest> appendDocumentOnline(
  new requests::AppendDocumentOnlineRequest(
    document, documentList
  )
);
wordsApi->appendDocumentOnline(appendDocumentOnline);
Mã vận hành
  
Sao chép mã C++ vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng C++ để hợp nhất Word với PDF

 1. Cài đặt C++ SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án C++ của bạn.
 2. Mở Word tệp nguồn bằng C++.
 3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
 4. Gọi phương thức appendDocumentOnline(), chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 5. Nhận kết quả tổng hợp ở PDF định dạng dưới dạng một tệp duy nhất.

C++ thư viện để hợp nhất DOCX thành PDF

Sao Aspose.Words Cloud SDK for C++ từ GitHub. Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về cách xây dựng và định cấu hình SDK trong phần "How to use the SDK".

Để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi, vui lòng làm theo các Instructions sau trong tài liệu.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.