API Go để hợp nhất PDF thành DOCX

Go Cloud SDK để kết hợp PDF tệp và xuất kết quả sang định dạng DOCX

Sử dụng thư viện Go để hợp nhất PDF thành DOCX thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều PDF tệp thành một tệp DOCX duy nhất bằng cách sử dụng Go.

Kết hợp PDF với DOCX bằng API Go REST

Dễ dàng hợp nhất PDF sang định dạng DOCX trong mã Go. Thư viện Go này được thiết kế để kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp DOCX duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất PDF to DOCX chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên Go cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các tệp PDF với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các tài liệu DOCX có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc PDF/DOCX kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm Go xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số PDF thành một DOCX trong Go

Bạn có thể cần kết hợp các tệp PDF thành một tệp DOCX trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều tệp PDF với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất PDF có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo tài liệu DOCX từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện PDF/DOCX Thao tác đầy đủ tính năng của Go sẽ xử lý một tập hợp các tệp PDF và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả DOCX nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất PDF với DOCX trong Go

Để thực hiện hợp nhất PDF to DOCX trong Go, bạn cần ít nhất hai tệp PDF nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã Go bên dưới.

Ví dụ về mã Go để hợp nhất PDF thành DOCX bằng REST API
Đầu vào tệp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import (
  "os"
  "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models"
)

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)

document, _ := os.Open("Input1.pdf")
// Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
mergeDocument := models.DocumentEntry{
  FileReference: models.CreateRemoteFileReference("Input2.pdf"),
  ImportFormatMode: ToStringPointer("KeepSourceFormatting"),
}

documentEntries := []models.DocumentEntry{ mergeDocument, }
documentList := models.DocumentEntryList{ DocumentEntries: documentEntries, }

appendDocumentOnlineOptions := map[string]interface{}{}
appendDocumentOnline := &models.AppendDocumentOnlineRequest{
  Document: document,
  DocumentList: documentList,
  Optionals: appendDocumentOnlineOptions,
}
_, _, _ = wordsApi.AppendDocumentOnline(ctx, appendDocumentOnline)
  
Sao chép mã Go vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Go để hợp nhất PDF với DOCX

 1. Cài đặt Go SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án Go của bạn.
 2. Mở tệp PDF nguồn bằng Go.
 3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
 4. Gọi phương thức 'AppendDocumentOnline()', chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 5. Nhận kết quả tổng hợp ở định dạng DOCX dưới dạng một tệp duy nhất.

Go thư viện để hợp nhất PDF thành DOCX

Chạy go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api để cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Go. Bạn có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích về các phương pháp cài đặt khác từ phần "How to use SDK".

Sao chép mã nguồn Aspose.Words Cloud SDK for Go từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của bạn. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.